Klantervaring van Lammert Smit

Waar jij en Het Groenbedrijf stonden (vooraf)

De historie van Het Groenbedrijf is nog maar kort (2006-2014). Zij is ontstaan uit een samenvoeging van twee organisaties met twee heel verschillende culturen die beide vooral erg uitvoeringsgericht waren ingesteld. Hierbij waren we vooral gefocust op het vaktechnisch uitvoeren van een opdracht waarbij het proactief meedenken en de impact van ons handelen niet bewust werd beleefd. De organisatie was niet toegerust en voorbereid op de toekomst en handelde vanuit bijna mechanisch automatisme. Het elan om te winnen, het beste uit elkaar halen en interne competitie was nog maar heel beperkt aanwezig.

Lammert Smit

Ook het bewustzijn van onze maatschappelijke en sociale impact was beperkt. De interne organisatie was vooral gericht op  individueel handelen waarbij op onderdelen de samenhang ontbrak. Het interne proces van op één lijn krijgen van twee culturen heeft veel tijd in beslag genomen. We waren vooral “met ons zelf” bezig. Ook het gezamenlijke doel, omschreven in de missie en visie, was voor velen niet duidelijk laat staan dat dit ons dagelijks handelen beïnvloede.

Zelf maakte ik uiteraard ook onderdeel uit van deze organisatie waarbij ik vooral bezig was met de dagelijkse gang van zaken en het in beweging houden van de “operatie”.  Terugkijkend was dat vooral gericht op de korte termijn. Mijn agenda werd hoofdzakelijk bepaald door het bedienen van onze grootste klant(en) waarbij de bestendigheid van de organisatie niet de aandacht kreeg die het nodig had. De verschillende functionarissen werden veelal als “eenheidsworst “ in hetzelfde keurslijf geperst waarbij er niet maximaal gebruik werd gemaakt van de individuele kwaliteiten.

Waar je nu staat (achteraf)

Wat was de bijdrage van Grip op succes op individueel, organisatie en samenlevingsniveau?

Het veranderproces waarmee we gestart zijn en waarbij Harold vanuit zijn aanpak “Grip op succes” ons begeleidt heeft (en nog volop mee bezig is), heeft op verschillende terreinen daadwerkelijk succesvol resultaat. Een eerste aanzet was het verkennen van de externe omgeving door een selectief stakeholdersonderzoek gericht op de meest direct betrokkenen. Iets wat verrassende inzichten heeft gegeven. De visie en strategie zijn herijkt en opnieuw vastgesteld en vormden de context van de verandering naar de gewenste toekomst; De Stip aan de horizon!

Het mooie van de aanpak van “Grip op succes” is de omvang van de verandering. Het gaat hierbij vooral niet om het omschrijven van een strategische visie of een technische verandering verpakt in mooie woorden maar juist de intrinsieke motivatie van álle betrokken vormen de basis van de verandering. Harold is in staat om op zijn eigen en bijzondere manier mensen te betrekken bij deze beweging. Confronterend maar wel met de juiste dosis tact en aandacht voor het individu. Integer en zuiver; handelend vanuit het behalen van het uiteindelijke resultaat. Niet “pappen en nathouden” maar doelgericht werken aan structurele veranderingen!

Op verschillende ondernemersgebieden zoals Klanten & Markten, Resultaat & Financiën maar ook Personeel Cultuur & Leiderschap is de huidige situatie vastgesteld om vandaaruit de gewenste toekomst te omschrijven. Belangrijk aspect hierbij is het gezamenlijke karakter bij het vaststellen van de transitie; iedereen doet mee en draagt naar vermogen bij aan de verandering.

Op individueel niveau zijn een aantal belangrijke principes ingebracht. Zo hanteert Harold het beginsel “spanning is een kans”. Het krachtig en eerlijk feedback geven op elkaars handelen en de effecten hiervan hebben ons zelf-reflecterend vermogen vergroot. Deze vaardigheden zijn door Grip op succes op verschillende manieren aangebracht waar ze ontbraken en versterkt waar nodig. Een voorbeeld hiervan is het beleggen van een aantal themabijeenkomsten waarbij heel specifieke onderdelen zijn uitgewerkt zoals de cultuur binnen de huidige organisatie en de wijze waarop we met elkaar omgaan.

Bijzonder om te bemerken dat deze werkvorm ons meer en meer als “mens” bij elkaar hebben gebracht en de “functionaris” steeds verder op de achtergrond is geraakt. We hebben geleerd te schakelen tussen (onderlinge) relationele belangen en het uiteindelijke bedrijfsbelang. Een eyeopener die ons veel zicht heeft gegeven op ons dagelijks handelen en het effect hiervan.

Het beleggen van individuele “stamtafelgesprekken” vormden hierin een bijzondere ervaring. De oogst van deze gesprekken geven inzicht in wat teamleden ten diepste motiveert, wat de teleurstellingen zijn, waar de pijn zit maar ook waar de kansen op verandering en verbetering liggen.

Resultaat is dat we steeds beter elkaars verbeterpunten kunnen benoemen waardoor we veel meer gebruik maken van elkaars talenten. Ook het regie nemen op persoonlijke verantwoordelijkheid en het hierop elkaar aanspreken groeit door de aanpak van Grip op succes gestaag.

Verder hebben we gemerkt dat “alles wat je aandacht geeft groeit” (een ander leidend principe van Grip op succes) in de dagelijkse praktijk écht werkt. We merken dat de aandacht die we geven aan bijvoorbeeld thema’s als “het werken aan veranderingen” daadwerkelijk beweging teweeg brengt. Hierdoor is de mindset aan het wijzigen waarbij ingeslopen “automatismen” plaats maken voor bewust handelen en werken aan permanente en structurele verbeteringen. We zien dat leidinggevenden en medewerkers elkaar hierin aanscherpen en versterken!

Uiteindelijk leidt deze interne verandering tot een organisatie die gericht is op haar externe omgeving. Van volgend en lijdzaam afwachten gaat Het Groenbedrijf zich steeds meer profileren als een partner die samen met haar opdrachtgevers voortdurend op zoek is naar verbetering van de leefomgeving. Hierbij heeft Harold ons geholpen om de noodzakelijke transities aan te brengen waarbij niet alleen de visie en missie aan het papier is toevertrouwd maar veel belangrijker het kompas van ons dagelijks handelen is geworden.

We zijn inmiddels twee jaar onderweg en zien daadwerkelijk resultaat. Hierbij zijn niet alleen “de bordjes verhangen” maar is er een grondige verandering gaande die ons “grip op succes geeft”!

De verandering die de organisatie doormaakt, heeft ook effect voor de samenleving als geheel. De unieke positie die het Groenbedrijf inneemt wordt meer en meer zichtbaar. Van een technisch uitvoerend bedrijf is de verandering in gang gezet naar een proactieve dienstverlener die haar expertise inzet veel bij maatschappelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het begeleiden van burgerinitiatieven of het aanbieden van additionele arbeid voor hen die op dit moment niet actief zijn op de arbeidsmarkt.

Persoonlijk heb ik Harold in dit hele proces leren kennen als een betrokken en warm mens die in staat is op momenten waar het nodig is de confrontatie aan te gaan en hierbij niet terugschrikt van emotionele reacties van de mensen waarmee hij in gesprek is maar deze vooral gebruikt om er uiteindelijk gezamenlijk sterker van te worden. Hij is wars van gevestigde theorieën en vaart zijn eigen koers op basis van resultaat. De positie van Harold is die van procesbegeleider / coach. Harold neemt niet actief, inhoudelijk, deel aan de totstandkoming / inrichting van het proces, maar confronteert / coacht de deelnemers op houding, gedrag en focus op resultaat / doel van het proces.

 

 

 


Recente Berichten:

Geef een reactie